شنبه ٢٩ مرداد ١٤٠١
صفحه اصلی
تماس با ما
sitemap
»
امام حسین (ع) اَلبَخيلُ مَن بَخِلَ بِالسَّلامِ؛ بخيل ، كسى است كه در سلام كردن بخل ورزد.
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
ایا از عملکرد بخش کتابخانه دانشکده رضایت دارید؟

بله
خیر

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
صفحه اصلی > گروه ها > پرستاری بهداشت جامعه > اعضای گروه 

رسالت گروه:

  آموزش نيروی انسانی آگاه و متعهد، خبره و کارامد که با کسب توانايی های حرفه ای و بهره مندی از دانش روز خدمات مورد نياز بهداشتی،مرافبتی و توانبخشی مقرون به صرفه را در بالاترين سطح استاندارد جهت تامين ،حفظ و ارتقاء سطح سلامت جامعه بتواند ارائه دهد اين مهم از طريق آموزش ،پژوهش و توسعه دانش پرستاری بالاخص در حيطه علوم بهداشتی ميسر است.

اعضاء گروه :

  گروه پرستاری بهداشت جامعه اين دانشکده دارای دو نفر عضوهيات علمی می باشد که تمام وظايف گروه ( آموزشی ،پژوهشی و مشاوره) را پوشش می دهند.

   1- فاطمه عبدلی (مدير گروه)  کارنامه علمی(cv)

  کارشناس ارشد آموزش پرستاری بهداشت جامعه

  تلفن: 03434255900

  آدرس الکترونيکی: abdoli_f@yahoo.com

 2- دکتر طيبه نگاهبان کارنامه علمی(cv)

دکتری  پرستاری 

  تلفن: 03434255900

  آدرس الکترونيکی: negahban_t@yahoo.com

آدرس: بلوار جمهوری اسلامی- دانشکده پرستاری و مامایی

تلفن: 34255900-034    داخلی: 214

  گروه پشتيبان:

  ا- آقای دکتر وزيری نژاد. اپيدميولوژيست- دانشيار

  2- آقای دکتر رضائيان. اپيدميولوژيست- دانشيار

  3- آقای دکتر اسدپور. آموزش بهداشت- استاديار

  وظايف گروه:

  1- هماهنگ ساختن فعاليتهای آموزشی پژوهشی در زمينه بهداشت جامعه ،سيستم های ارائه دهنده خدمات بهداشتی ،نظام سلامت کشوری ،سلامت خانواده وبهداشت محيط

  2- تنظيم بر نامه های آموزشی دروس اختصاصی ،عمومی ،تئوری و عملی مربوط به گروه

  3- نظارت بر نحوه ارائه دروس و بررسی و اظهار نظر در مورد متون درسی و محتوای دروس بر اساس بر نامه ها و سر فصل های مصوب دروس مربوط به بهداشت

  4- مشاوره و راهنمايی گروه دانشجويان تعيين شده توسط معاون آموزشی دانشکده در زمينه های تحصيلی واجتماعی و شناسايی زمينه های آسيب پذيری و عوامل غير آموزشی موثر بر و ضعيت آموزشی دانشجويانو تلاش در جهت رفع آنها

  5- اظهار نظر در مورد سا عات تدريس و تحقيق اعضای گروه

  6- اظهار نظر در خصوص پذيرش دانشجويان انتقالی و ميهمان و تعيين کمبود واحد های درسی آنان

  7- اظهار نظر در مورد بورس ها و ماموريتهای اعضای گروه و پيشنهاد آن به شورای آموزشی ،پژوهشی دانشکده

  8- پيش بينی نياز گروه به استخدام اعضای هيات علمی متخصص و اظهار نظر در مورد صلاحيت علمی نامزدهای استخدام برای طی مراحل قانونی

  9- ارزيابی سالانه کار گروه برای طرح در شورای آموزشی پژوهشی

  10- برنامه ريزی در مورد دروس طبق اختياراتی که شورای عالی برنامه ريزی تفويض کده است

  11- بررسی و علام نظر برای اصلاح سر فصل ها و تجديد نظر در عنوان درس ها همچنين تعيين محتوای دروس با توجه به آخرين پيشرفت های علمی برای تصويب در شورای عالی بر نامه ريزی

  وظايف مدير گروه:

  1- تهيه برنامه اجرايی وظايف آموزشی پژوهشی و خدماتی ارائه شده بر اساس خط مشی شورای دانشکده با مشورت اعضای گروه قبل از شروع نيمسال تحصيلی و گزارش آن به رئيس دانشکده

  2- ابلاغ بر نامه های اجرايی وظايف آموزشی و پژوهشی و خدماتی هريک از اعضائ گروه

  3- نظارت بر کليه فعاليتهای آموزشی و پژوهشی و خدماتی گروه

  4- تهيه جدول و برنامه دروس هر نيمسال با همکاری اعضائ گروه و تسليم آن به رئيس دانشکده

  5- تجديد نظر مستمر در بر نامه ها با توجه به آخرين پيشرفت ها و تغييرات و تحولات و تسليم اين برنامه ها به مراجع ذيربط

  6- تشکيل و اداره جلسات شورای گروه و ارسال گزارش کار ، هماهنگی اجرايی يا طی مراحل قانونی و ابلاغ بخشنامه ها و آيين نامه ها و مصوباتی که رئيس دانشکده ارسال کرده است

  7- انجام دادن کليه مکاتبات رسمی گروه ،پيشنهاد تهيه لوازم ،کتابها،نشريات مورد نياز گروه به رئيس دانشکده

  8- ارزيابی کار سالانه اعضاء گروه و گزارش آن به رئيس دانشکده

 

      دروس ارائه شده توسط گروه:

  نام درس

  برنامه تدريس

  تعداد واحد

  ترم ارائه واحد

  اختصاصی يا عمومی

  رشته تحصيلی

  عملی يا تئوری

  پرستاری سلامت جامعه 

  طرح درس

 

  1/5

 

  2

 

  اختصاصی

 

  پرستاری

 

  تئوری

  پرستاری سلامت فرد خانواده

  طرح درس

 

 1/5

 

  3

 

  اختصاصی

  پرستاری

  تئوری

  پرستاری و بهداشت محیط

  طرح درس

 

  1

 

  4

  اختصاصی

  پرستاری

  تئوری

  کاراموزی سلامت جامعه، فرد، جامعه و محیط(1)

  طرح درس

 

  1

 

  4

  اختصاصی

  پرستاری

 

  عملی

  کاراموزی سلامت جامعه، فرد، و خانواده (2)

  طرح درس

 

  1

 

  5

  اختصاصی

  پرستاری

 

  عملی

  کاراموزی در عرصه سلامت جامعه، فرد، خانواده و محیط

  طرح درس

 

  2

 

  8

  اختصاصی

  پرستاری

 

  عملی

  بهداشت عمومی و اپيدميولوژی

  طرح درس

  2

  2

  عمومی

  علوم آزمايشگاهی

  تئوری

  بهداشت همگانی

 

  طرح درس

  1

  2

  عمومی

  راديولوژی

  تئوری

  بهداشت عمومی

 

  طرح درس

  2

  1

  عمومی

  اتاق عمل

  تئوری

    بهداشت عمومی

  طرح درس

  1

  2

  عمومی

  فوريتهای پزشکی

  تئوری

  بهداشت سالمندان 

طرح درس 2 4 اختصاصی بهداشت عمومی تئوری

  پرستاری سالمندان 3

  طرح درس

  3

 3

  اختصاصی

 ارشد پرستاری سالمندان

  تئوری- عملی

 بهداشت عمومی

  طرح درس

  1

  1

  عمومی

 فوریت های پزشکی کارشناسی

  تئوری

 

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
 بازدید این صفحه : 191
 بازدید امروز : 218
 کل بازدید : 927562
 بازدیدکنندگان آنلاين : 8
 زمان بازدید : 0/9375