شنبه ٢٩ مرداد ١٤٠١
صفحه اصلی
تماس با ما
sitemap
»
امام حسین (ع) اَلبَخيلُ مَن بَخِلَ بِالسَّلامِ؛ بخيل ، كسى است كه در سلام كردن بخل ورزد.
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
ایا از عملکرد بخش کتابخانه دانشکده رضایت دارید؟

بله
خیر

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
صفحه اصلی > اداره آموزش و مقررات آموزشي > قانون و مقررات آموزشی 

قوانين و مقررات آموزشی نام نويسی

  ماده 3- دانشجو موظف است در هر نيمسال تحصيلی در زمانی که دانشگاه اعلام می کند ، برای ادامه تحصيل و انتخاب واحد به اداره آموزش مراجعه کند ، عدم مراجعه دانشجو برای نام نويسی در يک نيمسال بدون اطلاع و عذرموجه به منزله ترک تحصيل است و دانشجو اخراج خواهد شد .

 

واحدهای درسی و طول مدت تحصيل

  ماده 11- هر دانشجوی دوره روزانه در هر نيمسال تحصيلی حداقل 12 و حداکثر تا 20 واحد درسی و دانشجوی دوره شبانه حداقل 10 و حداکثر 18 واحد را بايد انتخاب کند .

 

  تبصره 1 : در صورتی که ميانگين کل نمرات دانشجو در يک نيمسال تحصيلی حداقل 17 باشد ميتواند با نظر استاد راهنما و موافقت دانشکده ، درنيمسال بعد حداکثر تا 24 واحد درسی را انتخاب کند . دانشجوی دوره شبانه که دارای اين شرايط باشد ميتواند حداکثر تا 20 واحد درسی را انتخاب کند .

 

  ماده 12 - اخذ واحد درسی همراه با کارآموزی درعرصه مجاز نمی باشد . در موارد استثنائی، با نظر شورای آموزشی دانشگاه، اخذ حداکثر يک درس عمومی همراه کارآموزی در عرصه امکان پذير است.

 

  تبصره 3 : در مواردی که در نيمسال قبل از کارآموزی در عرصه، دانشجوی دوره روزانه حداکثر 24 واحد درسی و دانشجوی دوره شبانه حداکثر 20 واحد درسی باقی داشته باشد، درصورتی که در نيمسال قبل مشروط نشده باشد با نظر دانشکده می تواند کليه آن واحدها را درآن نيمسال انتخاب نمايد .

 

طول دوره

  ماده 14 - حداکثر مدت مجاز تحصيل در دوره های کاردانی و کارشناسی ناپيوسته روزانه 3 سال و در دوره کارشناسی پيوسته روزانه 6 سال و در دوره های شبانه به ترتيب 5/3 سال و 7 سال است .

 

  حضور و غياب

 

  ماده 15- حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به هر درس الزامی است و ساعات غيبت دانشجو در هر درس نظري4 ساعت از17 ساعت، عملی و آزمايشگاهی 2 ساعت از 17 ساعت و کارآموزی و کارآموزی درعرصه يک ساعت از10ساعت مجموع ساعات آن درس نبايد تجاوز کند ، درغير اين صورت نمره دانشجو درآن درس صفر و در صورت موجه بودن، حذف می شود..

 

  تبصره 1 : غيبت در جلسات درس تا سقف مشخص شده در ماده 15 ، درصورتی مجاز خواهد بود که با ارائه مدارک مستند و تشخيص استاد مربوطه موجه شناخته شود . نحوه برخورد با غيبت دانشجو( موجه يا غيرموجه ) بر عهده استاد و با تاييد دانشکده خواهد بود .

 

غيبت در امتحان

  ماده 16 - غيبت غيرموجه در امتحان هر درس به منزله گرفتن نمره صفر در امتحان آن درس است و غيبت موجه در امتحان هر درس، موجب حذف آن درس می گردد. تشخيص موجه بودن غيبت در جلسه امتحان برعهده شورای آموزشی دانشگاه است .

 

حذف و اضافه

  ماده 17 - دانشجو می تواند در هرنيمسال تحصيلی، فقط در مهلتی کمتر از دوهفته پس از شروع نيمسال تحصيلی حداکثر دو درس ديگر اخذ نمايد يا دو درس اخذ شده خود را حذف يا دو درس اخذ شده خود را با دو درس ديگر جابجا نمايد ، مشروط برآنکه تعداد واحدهای اخذ شده وی از حد مقرر تجاوز نکند .

 

  ماده 19- حذف کليه دروس اخذ شده در يک نيمسال، حداکثر تا قبل از شروع امتحانات پايان آن نيمسال تنها در صورتی مجاز است که بنا به تشخيص شورای آموزشی دانشگاه، دانشجو قادر به ادامه تحصيل در آن نيمسال نباشد. در اين صورت آن نيمسال برای دانشجو، مرخصی تحصيلی محسوب خواهد شد

 

ارزيابی پيشرفت تحصيلی دانشجو

  ماده 23 - حداقل نمره قبولی در هر درس نظری و آزمايشگاهی 10 وکارآموزی و کارآموزی در عرصه 12 می باشد . دانشجويی که در هريک از دروس اجباری مردود شود، در اولين فرصت، ملزم به تکرار آن است . با اين حال نمرات کليه دروس اعم از قبولی ومردودی در کارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه ميانگين نيمسال مربوط و ميانگين کل منظور می شود .

 

  تبصره : دانشجوئی که از يک درس افتاده، با اخذ مجدد آن در اولين فرصت، اگر نمره 16 يا بالاتر بگيرد نمره مردودی او از کارنامه حذف، و در معدل کل و معدل آن نيمسال محاسبه نخواهد شد. اين امتياز برای دانشجوی کاردانی تا سقف يک بار و برای دانشجوی کارشناسی تا سقف دو بار قابل اجرا است.

 

اعلام نمرات

  ماده 25 - تبصره : پس از اعلام نمره توسط آموزش ، دانشجو می تواند حداکثر تا 3 روز پس از اعلام نتايج اعتراضات خود را کتباً به آموزش دانشکده اعلام کند تا رسيدگی لازم صورت پذيرد .

 

نام نويسی مشروط

  ماده 28- ميانگين نمرات دانشجو در هيچ نيمسال تحصيلی نبايد کمتر از 12 باشد در غير اين صورت، نام نويسی دانشجو در نيمسال بعد، به صورت مشروط خواهد بود. بدين ترتيب که دانشجوی روزانه حداکثر 14 واحد و دانشجوی شبانه حداکثر 12واحد می تواند انتخاب کند.

 

  ماده 29 - دانشجويی که به صورت مشروط نام نويسی می کند حتی در نيمسال قبل از کارآموزی در عرصه، حق انتخاب بيش از 14 واحد درسی در دوره روزانه و بيش از 12 واحد درسی در دوره شبانه را ندارد مگر در مواقع استثنائی و آنهم با نظر شورای آموزشی دانشگاه.

 

  معرفی به استاد

 

  در صورتی که دانشجو در ترم قبل، در کلاسهای درسی حضور داشته ولی در امتحان پايان ترم شرکت نکرده يا نمره مردودی گرفته است در صورت وجود شرائط زير می تواند آن درس را در نيمسال بعد، بصورت معرفی به استاد انتخاب نمايد:

 

  درس در آن نيمسال، ارائه نشده باشد

 

  الف) درس مذکور، پيش نياز دروس اختصاصی در آن نيمسال باشد

 

  ب) فارغ التحصيلی يا ورود به کارآموزی در عرصه منوط به گذراندن آن درس است

 

  ج) ضمن اينکه نمره کسب شده در معرفی به استاد، بايد 12 به بالا باشد

 

    درس ناتمام:

 

  نمره کارآموزی درعرصه يا دروسی که با پروژه ارائه می شوند چنانچه تکميل آنها در يک نيمسال ميسر نباشد ناتمام تلقی شده که بايد حداکثر تا پايان نيمسال بعد، به نمره قطعی تبديل شود.

 

 اخراج دانشجوی مشروط

 

  ماده 30- درصورتی که ميانگين نمرات دانشجو در دوره های کاردانی و کارشناسی ناپيوسته در دو نيمسال تحصيلی، اعم از متوالی يا متناوب و کارشناسی پيوسته در سه نيمسال متوالی يا 4 نيمسال متناوب، کمتر از 12 باشد در هر مرحله ای از دوره که باشد، از ادامه تحصيل محروم می شود .

 

  ماده 31- دانشجويی که به لحاظ مشروط شدن بيش از حد، از ادامه تحصيل در دوره کارشناسی پيوسته محروم می شود و يا دانشجويی که تمايل به ادامه تحصيل در آن مقطع را ندارد ، می تواند پس از تطبيق واحدها مطابق قوانين و مقررات مربوط و گذراندن واحدهای کمبود در مقطع پايين تر و با رعايت ساير ضوابط مربوط ، در دوره کاردانی رشته تحصيلی خود فارغ التحصيل شود

 

مرخصی تحصيلی

  ماده 33- دانشجو می تواند پس از گذراندن يک نيمسال تحصيلی، در هريک از دوره های کاردانی و کارشناسی ناپيوسته حداکثر برای 1 نيمسال و در دوره کارشناسی پيوسته برای 2 نيمسال و در دوره کارشناسی پيوسته برای 2 نيمسال متوالی يا متناوب از مرخصی تحصيلی استفاده کند .

 

 

  دانشجويان دوره شبانه می توانند در هريک از دوره های کاردانی و کارشناسی ناپيوسته حداکثر برای 2 نيمسال و در دوره های کارشناسی پيوسته حداکثر برای 3 نيمسال متوالی يا متناوب، از مرخصی تحصيلی استفاده کنند .

 

  تبصره 2 : مدت مرخصی تحصيلی جزو حداکثر مدت مجاز تحصيل دانشجو در هر دوره محسوب می شود .

 

  ماده 34 - تقاضای مرخصی تحصيلی بايد به صورت کتبی، حداقل دو هفته قبل از شروع نام نويسی هر نيمسال ، توسط دانشجو به اداره آموزش دانشگاه تسليم گردد .

 

شرايط انتقال ماده 40-

  2-40 : متقاضی حداقل يک نيمسال از دوره آموزشی خود را در دانشگاه مبداء گذرانده باشد .

 

  3-40 : واحدهای باقيمانده دانشجو برای دانشگاه مقصد ، حداقل نصف کل واحد های دوره باشد .

 

  4-40 : ميانگين نمرات دروس گذرانده شده متقاضی ، حداقل 12 باشد .

 

  ماده 42- انتقال از دوره های شبانه به روزانه و از دانشگاههای غيرحضوری (پيام نور) به دانشگاههای حضوری اعم از روزانه و شبانه و از دانشگاههای غيردولتی به دانشگاههای دولتی ممنوع است ولی انتقال به عکس آن با موافقت مبداء و مقصد و رعايت ضوابط مربوط ، بلامانع است .

 

ميهمانی

  تبصره ماده 52 : ميهمانی از دوره های روزانه به شبانه و از دانشگاههای حضوری به غيرحضوری و از دانشگاههای دولتی به غيردولتی و برعکس ممنوع است .

 

  ماده 53 - ميهمان شدن دانشجو در يک دانشگاه مشروط براين است که دانشجو حداقل يک نيمسال تحصيلی خود را در دانشگاه مبداء گذرانده باشد .

 

  ماده 55- هر دانشجو در هر رشته می تواند حداکثر يک نيمسال در دوره کاردانی و يا کارشناسی ناپيوسته و دو نيمسال در دوره کارشناسی پيوسته ، دريک دانشگاه به طور تمام وقت ، به صورت ميهمان تحصيل کند .

 

  ماده 56- حداقل نمره قبولی دانشجو ميهمان در دانشگاه مقصد 12 می باشد و واحدهايی را که دانشجو در دانشگاه مقصد با نمره کمتر از 12 گذرانده است بايد مجددا" بگذراند .

 

تغيير رشته

  ماده 58 -

 

  2- 58 : حداقل يک ششم و حداکثر يک دوم واحدهای دوره را گذرانده باشد

 

  4-58 : با توجه به حداکثر مدت مجاز تحصيل ، امکان گذراندن واحدهای درسی مورد نياز در رشته جديد را داشته باشد .

 

  تبصره 1 : تغيير رشته در مقطع کارشناسی ناپيوسته ممنوع است .

 

فراغت از تحصيل

  ماده 67 - ميانگين کل نمرات دانشجو در پايان دوره تحصيل بايد حداقل 12 باشد تا در رشته تحصيلی خود حسب مورد مدرک کاردانی ، کارشناسی پيوسته و يا کارشناسی ناپيوسته دريافت کند . در صورتی که ميانگين کل نمرات دانشجو از 12 کمتر باشد چنانچه از نظر طول مدت تحصيل مانعی نداشته باشد ميتواند حداکثر تا 20 واحد درسی از درسهايی را که با نمره کمتر از 12 قبول شده است در دوره های کاردانی و کارشناسی ناپيوسته ، در يک نيمسال تحصيلی و در دوره کارشناسی پيوسته ، در 2 نيمسال تحصيلی مجددا" انتخاب و آن دروس را تکرار کند تا ميانگين کل خود را جبران نمايد . دراين صورت نمرات دروس تکراری علاوه بر نمرات قبلی در کارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه ميانگين کل نمرات او محسوب می شود.

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
 بازدید این صفحه : 9041
 بازدید امروز : 34
 کل بازدید : 927378
 بازدیدکنندگان آنلاين : 2
 زمان بازدید : 1/0156