سه شنبه ١٨ مرداد ١٤٠١
صفحه اصلی
تماس با ما
sitemap
»
امام حسین (ع) اَلبَخيلُ مَن بَخِلَ بِالسَّلامِ؛ بخيل ، كسى است كه در سلام كردن بخل ورزد.
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
ایا از عملکرد بخش کتابخانه دانشکده رضایت دارید؟

بله
خیر

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
صفحه اصلی > EDO > کارگاه های آموزشی 

دفتر توسعه دانشکده با توجه به ارزشهای حاکم بر جامعه و ارتقاء سطح سلامت و فراهم آوردن زمينه و بستر مناسب برای رشد دانشجويان و اساتيد و با هدف کمک به بهبود و ارتقای کيفيت آموزش و در نهايت شايستگی، کارآمدی و اثر بخشی دانش آموختگان در مديريت مسايل ونيازهای مرتبط با سلامت جامعه از سال 1383 کار خود را شروع نموده است .  چشم‌انداز :

  دفتر توسعه آموزش دانشکده در راستای دورنمای مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه و با عنايت به ارزشها و باورهای آموزشی و پژوهشی تمايل دارد دانشکده در جهت کسب جايگاهی برتر در حيطه‌های آموزشی در سطح ملی و منطقه ای گام برداشته و در سطح بين المللی در زمينه آموزش پرستاری و مامايی مطرح باشد .


  رسالت :

  دفتر توسعه آموزش دانشکده ساختاری از مجموعه معاونت آموزشی دانشکده است که در راستای رسالت مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه ماموريت دارد تا در جهت ارتقاء کيفيت آموزش دانشکده اساتيد را ياری نمايد و به عنوان بازوی کمکی هدايت و هماهنگی فرايند آموزشی در دانشکده کمک موثری را بعمل آورد . دفتر توسعه دانشکده با توجه به ارزشهای حاکم بر جامعه و ارتقاء سطح سلامت و فراهم آوردن زمينه و بستر مناسب برای رشد دانشجويان و اساتيد و با هدف کمک به بهبود و ارتقای کيفيت آموزش و در نهايت شايستگی، کارآمدی و اثر بخشی دانش آموختگان در مديريت مسايل ونيازهای مرتبط با سلامت جامعه از سال 1383 کار خود را شروع نموده است .


  اين دفتر به منظور دستيابی به اهداف ياد شده با همکاری اعضای هيأت علمی دانشکده نقش های زير را ايفا می نمايد :

  1- ارتقای دانش، نگرش و مهارت های اساتيد در زمينه ی تدريس، ارزشيابی و پژوهش

  2- سنجش و ارزشيابی عملکرد اساتيد دانشکده درچهار چوب وظايف و اختيارات قانونی

  3-تحليل آزمون های چند گزينه ای، تهيه گزارش و ارائه باز خورد به اساتيد

  4- مشارکت (اجرا و يا کمک کارشناسی ) در ارزشيابی برنامه ها و دوره های آموزشی و همايش های آموزشی پژوهشی

  5- مديريت فرآيندها و برنامه های ارزشيابی استاندارد سازی و اعتبار بخشی در گروه های آموزشی دانشکده و ارائه خدمات مشاوره ای مربوطه

  6-ارائه خدمات مشاوره و آموزشی به اساتيد و ساير متقاضيان و ترغيب مشارکت آن ها در زمينه اجرای پروژه های پژوهشی در آموزش علوم پزشکی

  7- بهبود شاخص های عملکرد و پيشرفت تحصيلی دانشجويان، همچنين ارتقای دانش و مهارت های چند گانه در دانشجويان بخصوص دانشجويان ممتاز (استعدادهای درخشان)

  8- طراحی، اجرا و ارزشيابی دوره های آموزش مهارت های بالينی برای دانشجويان رشته های مختلف دانشکده .

  اين دفتردر صدد ميباشد که کميته های ارزشيابی آموزشی ،آموزش مهارت های بالينی، استعدادهای درخشان، آموزش اساتيد، برنامه ريزی درسی، و پژوهش در آموزش رادردانشکده راه اندازی نمايد .


  فعاليتهای انجام شده و در دست اجرا :

-برگزاری حدود 5 کارگاه تخصصی توسط EDO دانشکده پرستاری مامایی و پیراپزشکی

-برگزاری دو کارگاه طرح درس در بازده زمانی متفاوت در دانشکده دندانپزشکی و پزشکی توسط EDO دانشکده پرستاری مامایی

-کار با سامانه نوید و راه اندازی آموزش مجازی توسط تعدادی از اعضاء هیئت علمی

-شرکت در کارگاه نوآورانه

-ارسال 2 فرآیند به جشنواره شهید مطهری

-راه اندازی کمیته دانشجویی ( تعداد متقاضیان 20 نفر ) (دبیر کمیته دکتر رازقی ودو عضو اصلی د کترحاج جعفری ، مسائلی )

-نیاز سنجیی واولویت بندی نیازهای اعضاء هیات علمی بخصوص در مورد برنامه آموزش مداوم

-داوری فرآیندهای جشنواره

-راه اندازی آزمون آسکی دانشجویان پرستاری قبل از کارآموزی در عرصه

-تهیه و تدوین لاگ بوک جهت دانشجویان کارشناسی و ارشد

    -پیشنهاد و ارائه زبان تخصصی بجای زبان پیش دانشگاهی در دانشکده پرستاری

       در  کمیته برنامه ریزی دانشگاه

     -بررسی فرمهای ارتقاء سالانه اعضاء و ارائه بازخورد

 -انجام ارزیابی درونی هر 5 سال یکبار

-برگزاری جلسات جهت تشویق و راهنمایی دانشجویان در مقاطع بالاتر از طریق دعوت از نفرات اول کنکور ارشد

  -ارزيابی درونی تمامی گروههای آموزشی رشته پرستاری و مامائی , وپيراپزشکی

  -برگزاری کارگاه آموزش به بيمار

  -برگزاری کارگاه فرايند پرستاری

  - برگزاری کارگاه ابوالکتروليتها بصورت حضوری و E lerning

  - شرکت درجلسات مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه

  -ارزشيابی اساتيدشامل توزيع فرم های ارزشيابی (اظهارنظر دانشجو- مديرگروه- خودارزيابی) توسط مديران گروه ها در هر نيمسال  تحصيلی، جمع آوری فرم های ارزشيابی استاد ،تجزيه و تحليل داده ها براساس هر فرم ارزشيابی ، ارائه بازخورد نهايی به اساتيد و برگزاری جلسات مشاوره و راهنمائی برحسب ضرورت با اساتيد متقاضی ، ارائه گزارش به معاونت آموزشی جهت ترفيع اساتيد و پيگيری درخواست موردی اساتيد و رفع اشکالات و ابهامات

  - برگزاری ژورنال کلاب جهت اعضای دانشکده

  -جلب اعتماد اعضاء هيأت علمی به منظور همکاری با دفتر توسعه ( EDO ) در زمينه های پژوهش در آموزش، رشد بالندگی در امر آموزش ...

 - ارائه گزارش مستمر به دفتر EDC دانشگاه

-همکاری با واحد استعدادهای درخشان دانشگاه و معرفی دانشجويان جهت شرکت در المپياد علمی دانشگاه

-ارسال فرآيند های برتر مديريت آموزشی در جشنواره شهيد مطهری 1388 که منجر به دريافت تنديس برتر شد .

-تهيه CV اعضاء هيئت علمی

-بررسی طرح دروس اساتيد وبازخورد به آنان

-راه اندازی ايستگاه در SKIL LAB برگزاری امتحان آسکی قبل از شروع کاراموزی در عرصه

-برگزاری همايشی تحت عنوان آشنايی با افراد رتبه اول PHD و کارشناسی ارشد کشوری در دانشکده جهت شناخت بيشتر دانشجويان با مقاطع بالاتر و افزايش انگيزه آنان

-برگزاری کلاس های آمادگی کارشناسی ارشد جهت دانشجويان (کلاس زبان، فيزيولوژی، بيوشيمی)

-برگزاری جلسه پرسش و پاسخ با نمايندگان کلاس ها در زمينه بررسی مسائل، مشکلات و نقاط قوت آموزشی و پژوهشی و نهايتاً بازخورد مسئولين و اعضای هيئت علمی در جهت ارتقاء آموزش و پژوهش

 برگزاری کارگاه يک روزه فرآيند پرستاری در تاريخ پنجشنبه 30/2/1389 در دانشکده پرستاری مامائی و پيراپزشکی رفسنجان با مجوز بازآموزی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان و بر اساس پروتوکل زير تشکيل گرديد:


  عنوان کارگاه: روند اجرای مراحل مختلف فرآيند پرستاری

  هدف کلی: شرکت کنندگان در کارگاه، با مفاهيم و مراحل فرآيند پرستاری آشنا شده و در موقعيت مناسب بالينی بکار گيرند.

  اهداف اختصاصی:

  · هدف ار انجام فرآيند پرستاری و مراحل آن را توضيح دهند.

  · قادر باشند با گرفتن شرح حال مناسب و معاينه فيزيکی، بيمار را بررسی نمايند.

  · چگونگی استخراج تشخيص های پرستاری و نحوه اولويت بندی آنها را تمرين کنند.

  · نحوه بيان اهداف و برآيندهای مورد مورد انتظاراز هر تشخيص پرستاری را شرح دهند.

  · روند تدوين، نگارش و اجرای مداخلات پرستاری را توضيح دهند.  10/8-8

  تلاوت آياتی از کلام... مجيد


  40/8-10/8

  هدف از تشکيل کارگاه و تعريف فرآيند پرستاری و اهداف آن

  آقای علی انصاری

  30/9-40/8

  چگونه می توان يک Assess متناسب با فرآيند پرستاری از بيمار به عمل آورد؟

  آقای دکتر راوری

  15/10-30/9

  تشخيص های پرستاری چگونه انتخاب شده و نحوه نگارش و اولويت بندی آنها به چه صورت خواهد بود

  آقای حميد بخشی

  45/10-15/10

  پذيرائی و کارگروهی

  ____

  30/11-45/10

  در بيان هدف و برآيندهای مورد انتظار از هر تشخيص پرستاری چه معيارهائی را بايد رعايت نمود؟

  آقای غلامرضا رفيعی

  15/12-30/11

  کار گروهی و گزارش دهی

  ____

  15/13-15/12

  چگونگی تدوين مداخلات پرستاری برای هر تشخيص و ارزشيابی نتايج

  آقای دکتر راوری

  14-15/13

  کار گروهی و گزارش دهی

  ____


  نحوه گروه بندی افراد شرکت کننده به قرار ذيل بود:

  گروه اول: آقايان خدادادی، ميرزائی، منگلی، و خانم ها شهپری، کريمی، وطن پرست

  گروه دوم: خانم ها شهابی، مظهری، اژدری، جمالی، نوری، بازمانده، عظيمی، و آقايان گنجه، حسينی پور

  گروه سوم: خانم ها حيدری، عبدلی، مهاجرپور، عرب پور، باژوند، پورعبدالهی، طالبی، دهقانی

  گروه چهارم: خانم ها نگاهبان، سلطانی، جوکار، شهرياری، عابدينی، آقايان مهدی زاده، فاتحی  برگزاری کارگاه يک روزه آموزش به بيمار

  محل برگزاری: دانشکده پرستاری مامايی و پيراپزشکی

  تاريخ برگزاری: يکشنبه 6/4/89

  هدف کلی:

  شرکت کنندگان در کارگاه با مفاهيم و اصول آموزش به بيمار، شيوه های برقراری ارتباط با بيمار زمان آموزش و موانع اجرايی آموزش به بيمار اشنا شده و قادر باشند فرايند آموزش به بيمار را در بخش های ويژه اجرا نمايند.

  اهداف اختصاصی:

  • اصول فرايند يادگيری بزرگسالان را توضيح داده و تفاوت های يادگيری بزرگسالان با ساير گروه های آموزشی را بيان کنند.
  • اصول و مفاهيم مربوط به آموزش به بيمار را توضيح داده و قادر باشند متناسب با اصول و مفاهيم آموزش به بيمار، نيازهای آموزشی بيماران را تشخيص دهند.
  • روش های برقراری ارتباط با بيمار زمان آموزش را توضيح داده و قادر باشند ارتباط موثر و هدفمندی با بيمار زمان آموزش برقرار کنند.
  • موانع اجرايی آموزش به بيمار را بيان کرده و قادر باشند موانع اجرايی آموزش به بيمار در بخش خود را ليست کنند.

  جدول زمان بندی برنامه


  ارائه دهنده

  برنامه

  زمان


  تلاوت آياتی از کلام وحی

  30/8-20/8

  آقای علی خدادادی

  هدف از برگزاری کارگاه و ارائه اصول يادگيری در افراد بزرگسال

  9-30/8

  خانم ها: مريم شهابی، شهين حيدری

  اصول و مفاهيم آموزش به بيمار

  10- 9

  آقای حميد بخشی

  اهميت برقراری ارتباط موثر زمان آموزش به بيمار

  30/10- 10


  پذيرايی و کارگروهی اول

  15/11- 5/10

  آقای ناصر مهدوی

  موانع آموزش به بيمار

  12- 15/11


  کارگروهی دوم

  20/12- 12


  ارائه کار گروهی و جمع بندی

  13- 20/12

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
 بازدید این صفحه : 2336
 بازدید امروز : 181
 کل بازدید : 924943
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
 زمان بازدید : 1/0312