چهارشنبه ٢٩ خرداد ١٣٩٨
صفحه اصلی
تماس با ما
sitemap
»
امام حسین (ع) اَلبَخيلُ مَن بَخِلَ بِالسَّلامِ؛ بخيل ، كسى است كه در سلام كردن بخل ورزد.
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
آیا از امکانات سایت رضایت دارید؟

بلی
خیر

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
صفحه اصلی > گروه ها > داخلی و جراحی 

 

  مديرگروه پرستاری داخلی جراحی :

 خانم مريم شهابی نژاد  - مربی عضو هيات علمی-کارنامه علمی(cv) 

آدرس: بلوار جمهوری اسلامی- دانشکده پرستاری و مامایی

تلفن: 34255900-034 داخلی : 247

اعضای گروه : 

 

آقای دکتر علی راوری - دانشيار عضو هيات علمی-کارنامه علمی(cv) 

  - خانم دکتر طيبه ميرزايی -دانشیار-  عضو هيات علمی -کارنامه علمی(cv) 

 - آقاي  دکتر مجيد کاظمی - دانشيار عضو هيات علمی

  - خانم دکتر شهين حيدری -  عضو هيات علمی-کارنامه علمی(cv) 

 - آقای مهدی عبدالکریمی- مربی -کارنامه علمی 

 

- خانم ندا رحیمی - مربی - کارنامه علمی 

- خانم طیبه جلالی - مربی- کارنامه علمی

 

شرح وظايف آموزشی مربيان محترم گروه داخلی جراحی به شرح ذيل می باشد

 

  1- تدوين طرح درس جهت دروس تئوری پرستاری بر اساس سرفصل

  2- تدريس دروس تئوری بر اساس طرح درس از قبل تعيين شده و استفاده از وسايل سمعی بصری و شيوه های مقتضی تدريس بمنظور ارتقاء کيفيت آموزشی.

  3- تدوين اهداف کار آموزی و کارورزی در عرصه متناسب با نوع بخش.

  4- حضور در فيلدهای بالينی بمنظور آموزش دانشجويان در بالين بيماران بر اساس فرايندهای علمی مراقبت از بيمار.

  5- ارزشيابی دانشجويان در فيلدهای بالينی بر اساس شيوه ارزشيابی پيشنهادی از طرف گروه.

  6- مشارکت فعال در تمامی جلسات گروه بمنظور تبادل نظر در مسائل مربوط به آموزش تئوری و بالينی.

  7- درخواست مواد آموزشی (کتب تخصصی ، وسايل سمعی و بصری ، مولاژ و ....) بمنظور استفاده بهينه در دروس تئوری و عملی.

  8- تهيه و تنظيم سوالات استاندارد جهت ارزشيابی پايان ترم دانشجويان و ارائه يک نسخه از نمونه سوال به مدير گروه.

  9- بررسی مشکلات مربوط به ارائه دروس تئوری و فيلدهای کاآموزی و کارورزی و انعکاس آنها به مدير گروه.

  10- اعلام به موقع نمرات پايان ترم جهت محاسبه نمره کل و ارسال هر چه سريعتر نمرات به آموزش دانشکده.

  11- اعلام اسامی دانشجويان غاليب و خاطی به مدير گروه. 

    دروس داخلی جراحی در دو بخش دروس تئوری و کارآموزی ارائه می گردد

  دروس تئوری شامل:

 مفاهيم :2 واحد

وضعيت سلامت 1 واحد

پرستاري اورژانس در بحران ها و حوادث غير مترقبه 5/1 واحد

پرستاري بزرگسالان سالمندان I:

  نام درس

  تعداد واحد

  ارتو پدي

  1

  آب و الکترونيک

6/.

  گوارش

 4/1

  جمع واحد: 3

  پرستاري بزرگسالان سالمندان II:

  نام درس

  تعداد واحد

  ارلوژي

65/0

  قلب و عروق

  8/0

  تنفس

1

  زنان و ....

65/.

  جمع 3 واحد

 پرستاري بزرگسالان سالمندان III:

  نام درس

  تعداد واحد

  اتاق عمل و  بيهوشی    

  4/0

  پوست

  46/.

  خون

 7/0

  غدد

  5/0ً

  عفونی

  5/0

 

  چشم

3/0

 

   گوش

3/0

 

   اعصاب

9/0

 

جمع 4 واحد

   مراقبت پرستاري در منزل :

  نام درس

  تعداد واحد

  قلب وعروق

  5/0

  تنفس

  4/0

  اعصاب

 5/0

  سرطان

1/0

  غدد

5/0

جمع واحد:2

   پرستاری ويژه:

  نام درس

  تعداد واحد

  ICU

  2/1 ً

  CCU

  3/1 ً

  دياليز

  5/0 ً

  جمع 3 واحد

 

 

  شرح کارآموزی:

 پرستاري بزرگسالان سالمندان I :

  شامل: بخش داخلي(اب و الكتروليت وگوارش)

 بخش جراحی(ارتو پدي)

  2 واحد 102 ساعت

  10 روز 5 ساعته

  10روز 5 ساعته

 پرستاري بزرگسالان سالمندان II :

  بخش داخلی (قلب وعروق و تنفس)

  بخش جراحی (ارولوژي و نفرولوژي،زنان)

  2 واحد 102 ساعت

 10 روز 5 ساعته

 10 روز 5 ساعته

 پرستاري بزرگسالان سالمندان III :

  بخش مغز و اعصاب

  اطاق عمل

  2 واحد 102 ساعت

  10 روز 5ساعته

 10 روز 5 ساعته

   مراقبت پرستاري در منزل :

    بخش ENT

  1 واحد 51 ساعت

   10 روز 5 ساعته

 

كاراموزي ويژه

شامل :CCU

            ICU       

        دياليز        

اواحد

3 روز

 

3 روز

 

3 روز

 

 

 

   شرح کارآموزی در عرصه:

  در عرصه پرستاري بزرگسالان سالمندان I :

  بخش جراحی

  1واحد 51 ساعت

  9 روز 6 ساعته

  در عرصه پرستاري بزرگسالان سالمندان II

  اورژانس

  1 واحد 51 ساعت

  9 روز 6 ساعته

  در عرصه پرستاري بزرگسالان سالمندان III :

  بخش داخلی

  بخش آنژيوگرافی قلب

  بخش ICU قلب

  بخش CCU

  3واحد 153 ساعت

  16 روز 6 ساعته

  2 روز 6 ساعته

  2 روز 6 ساعته

  6 روز 6 ساعته

   پرستاري در مشكلات شايع ايران :

  بخش مغز و اعصاب

  بخش اورژانس

  بخش ENT

  3 واحد 153 ساعت

  9 روز 6 ساعته

  9 روز 6 ساعته

  8 روز 6 ساعته

  در عرصه پرستاری ويژه:

  ICU

  CCU

  دياليز

  3 واحد 153 ساعته

  9 روز 6 ساعته

  9 روز 6 ساعته

   9 روز 6 ساعته

در عرصه بحران و فوريتها

    2 واحد

9 روز اورژانس

9 روز پايگاه فوريت

 

  شرح وظايف دانشجوی اينترشيب

 

  1- رعايت اخلاق و شئونات اسلامی

  2- رعايت وقت شناسی و ورود و خروج به موقع و ارائه کارت های تايمکس در آخر ماه به مربی

  3- جلب اعتماد بيمار و احساس مسئوليت

  4- مطالعه شرح کارورزی هر بخش و مفاد فرم ارزشيابی قبل از شروع برنامه ماهيانه

  5- شرکت فعال در تحويل و تحول بخش بخصوص بيمارانی که به او واگذار می شوند.

  6- تهيه ليست کاملی از بيماران که در اين ليست کليه اقدامات و مراقبت های پرستاری و همچنين آموزش های ارائه شده به بيمار و موارد مهم و خاص ثبت می گردد و در پايان شيفت اين ليست تحويل مربی خواهد شد.

  7- نوشتن گزارش پرستاری در پرونده بيماران تعيين شده .

  8- دانشجو موظف است علاوه بر اجرای کليه اقدامات پرستاری و اطلاع کافی از اقدامات و مراقبت های بالينی در زمينه بيماری مددجويان تعيين شده، بخصوص اتيولوژی ، علائم ، اصطلاحات مربوطه ، داروها ، آزمايشاتو مراقبتهای پرستاری اطلاعات لازم را کسب گردد. بگونه ای که در هر زمان آماده پاسخگويی به سوالات مربی باشد.

  9- کنجکاوی و فعاليت در ياگيری پروسيجرهای خاص بخش با هماهنگی و يا پيشنهاد رابط آموزشی

  10- شرکت در امتحان پايان بخش که از طرف مربی و بر اساس اهداف و شرح کارورزی تدارک و اعلام خواهد شد.

  11- برنامه ريزی مراقبت ها بر اساس فرايند پرستاری و رفع نيازهای جسمی و روحی بيمار

  12- آموزش به بيمار و خانواده او

  13- رفع مشکلات علمی و عملی خود در طول شيفت از طريق مطالعه يا مربی و کوشش در يادگيری مطالب جديد و ارتقاء دانش و معلومات خود .

    توجه:

  دانشجو موظف به آگاهی از بندهای اين شرح وظايف و بکارگيری آن در طول دوره اينترشيبی می باشد.

 

 

  قابل توجه دانشجويان کارآموز و کارآموز در عرصه

  رعايت موارد زير در کارآموزی ها الزامی می باشد

  v هر سه تأخير به عنوان يک روز غيبت محسوب می شود.

  v دانشجويان در طول دوره کارآموزی حق جابجايی با يکديگر را ندارند.

  v دانشجو موظف است قبل از شروع کارآموزی در مورد چگونگی آن ، ارزشيابی , غيبت و ... از مربيان مربوطه کسب اطلاع نمايد .

  v رعايت ساعت ورود و خروج ، فرم لباس و داشتن اتيکت الزامی می باشد .

  v مربيان محترم موظفند غيبت دانشجويان را به آموزش بالينی دانشکده گزارش نمايند .

 

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
 بازدید این صفحه : 4058
 بازدید امروز : 127
 کل بازدید : 494932
 بازدیدکنندگان آنلاين : 2
 زمان بازدید : 1.1094