چهارشنبه ٢٩ خرداد ١٣٩٨
صفحه اصلی
تماس با ما
sitemap
»
امام حسین (ع) اَلبَخيلُ مَن بَخِلَ بِالسَّلامِ؛ بخيل ، كسى است كه در سلام كردن بخل ورزد.
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
آیا از امکانات سایت رضایت دارید؟

بلی
خیر

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
صفحه اصلی > EDO > کارگاه های آموزشی 

دفتر توسعه دانشکده با توجه به ارزشهای حاکم بر جامعه و ارتقاء سطح سلامت و فراهم آوردن زمينه و بستر مناسب برای رشد دانشجويان و اساتيد و با هدف کمک به بهبود و ارتقای کيفيت آموزش و در نهايت شايستگی، کارآمدی و اثر بخشی دانش آموختگان در مديريت مسايل ونيازهای مرتبط با سلامت جامعه از سال 1383 کار خود را شروع نموده است .  چشم‌انداز :

  دفتر توسعه آموزش دانشکده در راستای دورنمای مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه و با عنايت به ارزشها و باورهای آموزشی و پژوهشی تمايل دارد دانشکده در جهت کسب جايگاهی برتر در حيطه‌های آموزشی در سطح ملی و منطقه ای گام برداشته و در سطح بين المللی در زمينه آموزش پرستاری و مامايی مطرح باشد .


  رسالت :

  دفتر توسعه آموزش دانشکده ساختاری از مجموعه معاونت آموزشی دانشکده است که در راستای رسالت مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه ماموريت دارد تا در جهت ارتقاء کيفيت آموزش دانشکده اساتيد را ياری نمايد و به عنوان بازوی کمکی هدايت و هماهنگی فرايند آموزشی در دانشکده کمک موثری را بعمل آورد . دفتر توسعه دانشکده با توجه به ارزشهای حاکم بر جامعه و ارتقاء سطح سلامت و فراهم آوردن زمينه و بستر مناسب برای رشد دانشجويان و اساتيد و با هدف کمک به بهبود و ارتقای کيفيت آموزش و در نهايت شايستگی، کارآمدی و اثر بخشی دانش آموختگان در مديريت مسايل ونيازهای مرتبط با سلامت جامعه از سال 1383 کار خود را شروع نموده است .


  اين دفتر به منظور دستيابی به اهداف ياد شده با همکاری اعضای هيأت علمی دانشکده نقش های زير را ايفا می نمايد :

  1- ارتقای دانش، نگرش و مهارت های اساتيد در زمينه ی تدريس، ارزشيابی و پژوهش

  2- سنجش و ارزشيابی عملکرد اساتيد دانشکده درچهار چوب وظايف و اختيارات قانونی

  3-تحليل آزمون های چند گزينه ای، تهيه گزارش و ارائه باز خورد به اساتيد

  4- مشارکت (اجرا و يا کمک کارشناسی ) در ارزشيابی برنامه ها و دوره های آموزشی و همايش های آموزشی پژوهشی

  5- مديريت فرآيندها و برنامه های ارزشيابی استاندارد سازی و اعتبار بخشی در گروه های آموزشی دانشکده و ارائه خدمات مشاوره ای مربوطه

  6-ارائه خدمات مشاوره و آموزشی به اساتيد و ساير متقاضيان و ترغيب مشارکت آن ها در زمينه اجرای پروژه های پژوهشی در آموزش علوم پزشکی

  7- بهبود شاخص های عملکرد و پيشرفت تحصيلی دانشجويان، همچنين ارتقای دانش و مهارت های چند گانه در دانشجويان بخصوص دانشجويان ممتاز (استعدادهای درخشان)

  8- طراحی، اجرا و ارزشيابی دوره های آموزش مهارت های بالينی برای دانشجويان رشته های مختلف دانشکده .

  اين دفتردر صدد ميباشد که کميته های ارزشيابی آموزشی ،آموزش مهارت های بالينی، استعدادهای درخشان، آموزش اساتيد، برنامه ريزی درسی، و پژوهش در آموزش رادردانشکده راه اندازی نمايد .


  فعاليتهای انجام شده و در دست اجرا :

-برگزاری حدود 5 کارگاه تخصصی توسط EDO دانشکده پرستاری مامایی و پیراپزشکی

-برگزاری دو کارگاه طرح درس در بازده زمانی متفاوت در دانشکده دندانپزشکی و پزشکی توسط EDO دانشکده پرستاری مامایی

-کار با سامانه نوید و راه اندازی آموزش مجازی توسط تعدادی از اعضاء هیئت علمی

-شرکت در کارگاه نوآورانه

-ارسال 2 فرآیند به جشنواره شهید مطهری

-راه اندازی کمیته دانشجویی ( تعداد متقاضیان 20 نفر ) (دبیر کمیته دکتر رازقی ودو عضو اصلی د کترحاج جعفری ، مسائلی )

-نیاز سنجیی واولویت بندی نیازهای اعضاء هیات علمی بخصوص در مورد برنامه آموزش مداوم

-داوری فرآیندهای جشنواره

-راه اندازی آزمون آسکی دانشجویان پرستاری قبل از کارآموزی در عرصه

-تهیه و تدوین لاگ بوک جهت دانشجویان کارشناسی و ارشد

    -پیشنهاد و ارائه زبان تخصصی بجای زبان پیش دانشگاهی در دانشکده پرستاری

       در  کمیته برنامه ریزی دانشگاه

     -بررسی فرمهای ارتقاء سالانه اعضاء و ارائه بازخورد

 -انجام ارزیابی درونی هر 5 سال یکبار

-برگزاری جلسات جهت تشویق و راهنمایی دانشجویان در مقاطع بالاتر از طریق دعوت از نفرات اول کنکور ارشد

  -ارزيابی درونی تمامی گروههای آموزشی رشته پرستاری و مامائی , وپيراپزشکی

  -برگزاری کارگاه آموزش به بيمار

  -برگزاری کارگاه فرايند پرستاری

  - برگزاری کارگاه ابوالکتروليتها بصورت حضوری و E lerning

  - شرکت درجلسات مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه

  -ارزشيابی اساتيدشامل توزيع فرم های ارزشيابی (اظهارنظر دانشجو- مديرگروه- خودارزيابی) توسط مديران گروه ها در هر نيمسال  تحصيلی، جمع آوری فرم های ارزشيابی استاد ،تجزيه و تحليل داده ها براساس هر فرم ارزشيابی ، ارائه بازخورد نهايی به اساتيد و برگزاری جلسات مشاوره و راهنمائی برحسب ضرورت با اساتيد متقاضی ، ارائه گزارش به معاونت آموزشی جهت ترفيع اساتيد و پيگيری درخواست موردی اساتيد و رفع اشکالات و ابهامات

  - برگزاری ژورنال کلاب جهت اعضای دانشکده

  -جلب اعتماد اعضاء هيأت علمی به منظور همکاری با دفتر توسعه ( EDO ) در زمينه های پژوهش در آموزش، رشد بالندگی در امر آموزش ...

 - ارائه گزارش مستمر به دفتر EDC دانشگاه

-همکاری با واحد استعدادهای درخشان دانشگاه و معرفی دانشجويان جهت شرکت در المپياد علمی دانشگاه

-ارسال فرآيند های برتر مديريت آموزشی در جشنواره شهيد مطهری 1388 که منجر به دريافت تنديس برتر شد .

-تهيه CV اعضاء هيئت علمی

-بررسی طرح دروس اساتيد وبازخورد به آنان

-راه اندازی ايستگاه در SKIL LAB برگزاری امتحان آسکی قبل از شروع کاراموزی در عرصه

-برگزاری همايشی تحت عنوان آشنايی با افراد رتبه اول PHD و کارشناسی ارشد کشوری در دانشکده جهت شناخت بيشتر دانشجويان با مقاطع بالاتر و افزايش انگيزه آنان

-برگزاری کلاس های آمادگی کارشناسی ارشد جهت دانشجويان (کلاس زبان، فيزيولوژی، بيوشيمی)

-برگزاری جلسه پرسش و پاسخ با نمايندگان کلاس ها در زمينه بررسی مسائل، مشکلات و نقاط قوت آموزشی و پژوهشی و نهايتاً بازخورد مسئولين و اعضای هيئت علمی در جهت ارتقاء آموزش و پژوهش

 برگزاری کارگاه يک روزه فرآيند پرستاری در تاريخ پنجشنبه 30/2/1389 در دانشکده پرستاری مامائی و پيراپزشکی رفسنجان با مجوز بازآموزی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان و بر اساس پروتوکل زير تشکيل گرديد:


  عنوان کارگاه: روند اجرای مراحل مختلف فرآيند پرستاری

  هدف کلی: شرکت کنندگان در کارگاه، با مفاهيم و مراحل فرآيند پرستاری آشنا شده و در موقعيت مناسب بالينی بکار گيرند.

  اهداف اختصاصی:

  · هدف ار انجام فرآيند پرستاری و مراحل آن را توضيح دهند.

  · قادر باشند با گرفتن شرح حال مناسب و معاينه فيزيکی، بيمار را بررسی نمايند.

  · چگونگی استخراج تشخيص های پرستاری و نحوه اولويت بندی آنها را تمرين کنند.

  · نحوه بيان اهداف و برآيندهای مورد مورد انتظاراز هر تشخيص پرستاری را شرح دهند.

  · روند تدوين، نگارش و اجرای مداخلات پرستاری را توضيح دهند.  10/8-8

  تلاوت آياتی از کلام... مجيد


  40/8-10/8

  هدف از تشکيل کارگاه و تعريف فرآيند پرستاری و اهداف آن

  آقای علی انصاری

  30/9-40/8

  چگونه می توان يک Assess متناسب با فرآيند پرستاری از بيمار به عمل آورد؟

  آقای دکتر راوری

  15/10-30/9

  تشخيص های پرستاری چگونه انتخاب شده و نحوه نگارش و اولويت بندی آنها به چه صورت خواهد بود

  آقای حميد بخشی

  45/10-15/10

  پذيرائی و کارگروهی

  ____

  30/11-45/10

  در بيان هدف و برآيندهای مورد انتظار از هر تشخيص پرستاری چه معيارهائی را بايد رعايت نمود؟

  آقای غلامرضا رفيعی

  15/12-30/11

  کار گروهی و گزارش دهی

  ____

  15/13-15/12

  چگونگی تدوين مداخلات پرستاری برای هر تشخيص و ارزشيابی نتايج

  آقای دکتر راوری

  14-15/13

  کار گروهی و گزارش دهی

  ____


  نحوه گروه بندی افراد شرکت کننده به قرار ذيل بود:

  گروه اول: آقايان خدادادی، ميرزائی، منگلی، و خانم ها شهپری، کريمی، وطن پرست

  گروه دوم: خانم ها شهابی، مظهری، اژدری، جمالی، نوری، بازمانده، عظيمی، و آقايان گنجه، حسينی پور

  گروه سوم: خانم ها حيدری، عبدلی، مهاجرپور، عرب پور، باژوند، پورعبدالهی، طالبی، دهقانی

  گروه چهارم: خانم ها نگاهبان، سلطانی، جوکار، شهرياری، عابدينی، آقايان مهدی زاده، فاتحی  برگزاری کارگاه يک روزه آموزش به بيمار

  محل برگزاری: دانشکده پرستاری مامايی و پيراپزشکی

  تاريخ برگزاری: يکشنبه 6/4/89

  هدف کلی:

  شرکت کنندگان در کارگاه با مفاهيم و اصول آموزش به بيمار، شيوه های برقراری ارتباط با بيمار زمان آموزش و موانع اجرايی آموزش به بيمار اشنا شده و قادر باشند فرايند آموزش به بيمار را در بخش های ويژه اجرا نمايند.

  اهداف اختصاصی:

  • اصول فرايند يادگيری بزرگسالان را توضيح داده و تفاوت های يادگيری بزرگسالان با ساير گروه های آموزشی را بيان کنند.
  • اصول و مفاهيم مربوط به آموزش به بيمار را توضيح داده و قادر باشند متناسب با اصول و مفاهيم آموزش به بيمار، نيازهای آموزشی بيماران را تشخيص دهند.
  • روش های برقراری ارتباط با بيمار زمان آموزش را توضيح داده و قادر باشند ارتباط موثر و هدفمندی با بيمار زمان آموزش برقرار کنند.
  • موانع اجرايی آموزش به بيمار را بيان کرده و قادر باشند موانع اجرايی آموزش به بيمار در بخش خود را ليست کنند.

  جدول زمان بندی برنامه


  ارائه دهنده

  برنامه

  زمان


  تلاوت آياتی از کلام وحی

  30/8-20/8

  آقای علی خدادادی

  هدف از برگزاری کارگاه و ارائه اصول يادگيری در افراد بزرگسال

  9-30/8

  خانم ها: مريم شهابی، شهين حيدری

  اصول و مفاهيم آموزش به بيمار

  10- 9

  آقای حميد بخشی

  اهميت برقراری ارتباط موثر زمان آموزش به بيمار

  30/10- 10


  پذيرايی و کارگروهی اول

  15/11- 5/10

  آقای ناصر مهدوی

  موانع آموزش به بيمار

  12- 15/11


  کارگروهی دوم

  20/12- 12


  ارائه کار گروهی و جمع بندی

  13- 20/12

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
 بازدید این صفحه : 1417
 بازدید امروز : 73
 کل بازدید : 494878
 بازدیدکنندگان آنلاين : 2
 زمان بازدید : 1.1250