صفحه اصلی
ایمیل
sitemap
يکشنبه ٠٥ خرداد ١٣٩٨
صفحه اصلی > رياست > بسیج دانشگاه > پایگاه حضرت رقیه (س) 
تفسیر سوره مبارکه حجرات پایگاه حضرت رقیه (س)
نام و نام خانوادگی:* کد ملی: * محل خدمت: * شماره تماس:*
1 - سوره حجرات چندمین سوره قرآن می باشد و چند آیه دارد؟

الف: سوره 49- 18 آیه ب: سوره 18- 24 آیه ج: سوره 24- 18 آیه د: سوره 18- 49 آیه
2- این حدیث از کیست؟ « هر کس سوره حجرات را در هر شب یا هر روز بخواند از زائران محمد (ص) خواهد بود.»

الف: امام باقر (ع) ب: امام صادق (ع) ج: امام رضا(ع) د: امام علی (ع)
3- آیه را ترجمه کنید. «ان تحبط اعمالکم»

الف: بلند صدا می کنند. ب: بلند سخن می گویند. ج: مبادا اعمال شما نابود گردد. د: اعمالتان خالص گردانید.
4- چه کسانی صدای خود را نزد رسول خدا کوتاه می کنند؟

الف: کسانی که آمرزیده شده اند. ب: کسانی که از خدا می ترسند. ج: کسانی که پاداش عظیمی می خواهند. د: کسانی که خداوند دلهایشان را با تقوا خالص نموده است.
5- این حدیث از کیست؟ «رعایت ادب همچون لباس نو، فاخر و زینتی است»

الف: امام باقر (ع) ب: امام صادق (ع) ج: پیامبر اکرم (ص) د: امام علی (ع)
6- اگر شخص فاسقی برای شما خبر بیاورد وظیفه شما در برابر او چیست؟

الف: درباره خبر تحقیق نکنید. ب: از روی نادانی به گروهی آسیب نرسانید.

ج: درباره خبر آورنده تحقیق نکنید. د: صبر کنید ولی به سراغش نروید.

7- اگر رسول خدا در بسیاری از کارها از مردم اطاعت کند چه اتفاقی می افتد؟

الف: محبوب دلها می شود ب: دلها را زینت می بخشد. ج: به مشقت خواهید افتاد د: از کرده خود پشیمان می شوید.
8- خداوند چه چیزی را محبوب شما قرار داده و آن را زینت دلها بخشیده است؟

الف: ایمان

ب: تقوا

ج: صبر

د: راستگویی

9- هرگاه دو گروه از مومنان با هم نزاع کنند، وظیفه سایرین چیست؟

الف: آنها را با هم آشتی دهند. ب: طبق عدالت میان آنها صلح برقرار کنند. ج: با گروه متجاوز پیکار کنند. د: همه موارد
10- منظور از لم یتب چیست؟ « و من لم یتب فاولئک هم الظالمون»

الف: توبه کن ب: توبه نکن ج: توبه کنید د: توبه نکنند.

11- آیه را ترجمه کنید. « ولا تلمزوا انفسکم»

الف: یکدیگر را مورد عیب جوئی قرار ندهید. ب: یکدیگر را با القاب زشت صدا نزنید. ج: یکدیگر را مورد لعن قرار ندهید. د: یکدیگر را مسخره نکنید.
12- این عبارت ترجمه کدام ایه است؟ « از بسیاری از گمانها بپرهیزید»

الف: ولا تنابزوا بالاقاب ب: ولا تلمزوا انفسکم ج: اجتنبوا کثیرا من الظن د: هیچکدام
13- در آیه 12 سوره حجرات از چه چیزی به کراهت یاد شده است؟

الف: غیبت ب: سوء ظن ج: تجسس د: خوردن گوشت برادر مرده

14- این حدیث از کیست؟ «تاثیر غیبت در دین مسلمان از خوره در جسم او سریعتر است»

الف: امام باقر (ع) ب: امام صادق (ع) ج: پیامبر اکرم (ص) د: امام علی (ع)

15- آیه را ترجمه کنید. « ان اکرمکم عندالله اتقیکم»

الف: با تقواترین افراد از همه اکرم تر است ب: گرامی ترین شما نزد خداوند با تقواترین شماست.

ج: همانا کرم و بخشش نشانه تقوا است. د: گرامی ترین شما نزد خداوند با کرم ترین شماست.

16- این حدیث از کیست؟ «خداوند خون و مال و آبروی مسلمان را بر دیگران حرام کرده، و همچنین گمان بد درباره او بردن»

الف: امام باقر (ع) ب: امام صادق (ع) ج: پیامبر اکرم (ص) د: امام علی (ع)

17- مراحل تقوا طبق سوره حجرات چه می باشد؟

الف: نگهداری نفس از عذاب جاویدان ب: پرهیز از هر گونه گناه

ج: خویشتنداری در برابر آنچه قلب آدمی را به خود مشغول دارد و از حق منصرف می کند. د: همه موارد

18- مومنان واقعی چه کسانی هستند؟

الف: به خدا و رسولش ایمان آورده اند. ب: هرگز شک و تردیدی به خود راه نداده اند.

ج: با اموال و جانهای خود در راه خدا جهاد کرده اند. د: همه موارد

19- آیه را ترجمه کنید. «قل اتعلمون الله بدینکم»

الف: بگو آیا خدا را از دینتان با خبر می سازید. ب: بگو آیا خدا شما را از دینتان با خبر بسازد.

ج: بگو آیا خدا را از ایمانتان با خبر می سازید. د: هیچکدام

20- آیه را ترجمه کنید. «یمنون علیک ان اسلموا»

الف: آنها بر خدا منت می نهند که اسلام آورده اند. ب: آنها بر تو منت می نهند که اسلام آورده اند.

ج: اسلام آوردن خود را بر من منت نگذارید. د: اسلام آوردن خود را بر تو منت نگذارند.

home | site map | about city | about university | rss